اعضای تیم تحقیقاتی

دکتر فرساد نوری‌زاده

دانشگاه علوم پزشکی تهران


معاون مرکز استعداد درخشان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر بهرام سلمانیان

دانشگاه علوم پزشکی تهران


فلوشیپ تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بیلور تگزاس آمریکا

دکتر مهدی اصلانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران


دپارتمان چشم پزشکی دانشگاه ایلینویز در شیکاگو

دکتر فاطمه عدیلی اقدم

دانشگاه علوم پزشکی تهران


فلوشیپ تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی هاروارد